فراموشی مشخصات خود؟

نمونه های رایتینگ تافل(TOEFL Sample Essays)

گاهی زبان آموزان قادر به تجسم ملموس اینکه چه نوشته ای قادر به اخذ نمره بالا میشود نمیشوند. این کتاب به خوبی میتواند به شما تصویر مناسبی از رایتینگ خوب ارائه دهد. همچنین به شما کمک میکند که نسبت به موضوعات مختلف ایده داشته باشید.

 بالا